KOHTLA-JÄRVE   LINNAVALITSUS

 

                                                               K O R R A L D U S

 Kohtla-Järve                                                                           31. mai 2016 nr 534

 

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu
töötajate koosseisu kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Kohtla-Järve linna põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 7 ja Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu direktori    12. mai 2016. a taotluse nr 2-5.13/1648 alusel Kohtla-Järve Linnavalitsus

 o t s u s t a b:

1.    Kinnitada alates 1. septembrist 2016. a Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu töötajate alljärgnev koosseis:

1)        Direktor                                                                     1,0

2)        Majandusjuhataja                                                       1,0

3)        Õppealajuhataja                                                         1,0

4)        Logopeed                                                                   1,25

5)        Eripedagoog                                                               0,25

6)        Füsioterapeut                                                             0,75

7)        Tervishoiutöötaja                                                        1,0

8)        Muusikaõpetaja                                                          1,5

9)        Liikumisõpetaja                                                           1,25

10)     Õpetaja                                                                     22,0

11)     Eesti keele õpetaja                                                      1,0

12)     Lapsehoidja                                                                1,8

13)     Õpetaja abi                                                                12,0

14)     Peakokk                                                                     1,0

15)     Kokk                                                                          1,5

16)     Köögitööline                                                               1,0

17)     Laohoidja                                                                   1,0

18)     Õmbleja                                                                    0,5

19)     Puhastusteenindaja                                                     2,0

20)     Remonditööline                                                           1,0

21)     Majahoidja                                                                 1,0

22)     Valveadministraator                                                    2,25

23)     Administraator                                                            0,25

24)     Sekretär-asjaajaja                                                       0,5

               KOKKU:  57,8

2.Tunnistada kehtetuks alates 1. septembrist 2016. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse 25. augusti 2015. a korraldus nr 581 “Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu töötajate koosseisu kinnitamine”.

3.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jevgeni Solovjov

linnapea                                                                                                  Marja-Liisa Veiser

                                                                                                peajurist

                                                                                                linnasekretäri asendaja

 

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu, e-mail: latuhkatriinu@hot.ee