KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Kohtla-Järve                                                                               7. veebruar 2017 nr 5

 

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus

 

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse 9 lõike 3 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse 19 lõike 2 punkti 4 alusel.

 

1. peatükk

Üldsätted

 

1. Lasteasutuse nimetus ja liik

 

Lasteasutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu (edaspidi lasteaed).

 

Lasteasutuse liik on lasteaed.

 

2. Lasteaia asukoht

 

Lasteaia asukohaks on Kohtla-Järve linn (edaspidi linn).

 

Lasteaia postiaadress on Ridaküla 24, 31024 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.
 

3. Õiguslik seisund

 

Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus.

 

Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning käesolevast

põhimäärusest.

 

Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 

Lasteaed tegutseb valdkonna eest vastutava ministri poolt välja antud koolitusloa alusel.

 

Andmed lasteaia ja tema tegevusnäitajate kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 

4. Põhiülesanne

 

Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

 

-  luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik,

vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;

- hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist,

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

5. Teeninduspiirkond ja tööaeg

 

Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 

Lasteaia lahtioleku aja otsustab linnavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.
 

6. Pitsat, sümboolika ja veebileht

 

Lasteaial on õigus kasutada oma nimetusega ning Kohtla-Järve linnavapi kujutisega pitsatit,

oma sümboolikat ja blankette.

 

Lasteaia veebileht www.tuhkatriinu.edu.ee.

 

Lasteaia e-post tuhkatriinu@kjlv.ee.

 

7. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 

Lasteaia põhimääruse kinnitab ja seda muudab linnavalitsus.

 

8. Struktuur ja rühmad

 

Lasteaias töötab kuni 12 rühma:

sõimerühmad;

lasteaiarühmad;

erirühmad;

vajadusel liitrühmad.

 

Rühma registreeritavate laste arv lasteaias on järgmine:

1) sõimerühmas kuni 14 last;

2) lasteaiarühmas kuni 20 last;

3) liitrühmas kuni 18 last;

4) erirühmas kuni 12 last.

 

Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste

olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas

ja sõimerühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga rühma kohta eraldi.

 

Lasteaia direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja

võimalusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad. Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised

lapsed.
 

Direktoril on õigus vajadusel ajutiselt ühendada lasteaia rühmi suveperioodiks või muul ajal

õppeaasta jooksul, järgides kehtivaid terviskaitse nõudeid.
 

Lasteaia direktoril on õigus korraldada rühmade tööd valverühma põhimõttel seaduses

sätestatud lühendatud tööpäevadel, lähtudes laste arvust ja muudel juhtudel, kui

lasteasutuses viibivate laste arv on tunduvalt väiksem tavapärasest laste arvust.

 

2. peatükk

Õppe- ja kasvatuskorraldus

 

9. Õppe- ja kasvatuskorraldus

 

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse

lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 

Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates

vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates

ära hoolekogu arvamuse.

 

Lasteaia õppekavas esitatakse:

- lasteaia liik ja eripära;

- õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldavad

tulemused õppekava läbimisel vanuseti;

- õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, sealhulgas suveperioodil;

- lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

- erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;

- vanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;

- õppekava uuendamise ja täiendamise kord.
 

Lasteaial on tegevuskava ja igal rühmal päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse

lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurist omapära

ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 

Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud

lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma

koolikohustust.

 

10. Õppeaasta ja õppekeel

 

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.
 

Lasteaia vene õppekeelega rühmade õppekeeleks on vene keel, osalise keelekümbluse

rühmas eesti ja vene keel, täieliku keelekümbluse rühmas eesti keel.

 

Eesti keele õpe on vene õppekeelega rühmades koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas

ettenähtud mahus kohustuslik.
 

11. Lasteaeda vastuvõtt ja väljaarvamine

 

Direktor koostab avatavatesse rühmadesse ja tegutsevatesse rühmadesse vastuvõetavate

laste nimekirjad lasteaia järjekorra alusel, lähtudes Kohtla-Järve linna koolieelsesse

lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korrast.
 

Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub vastavalt linnavalitsuse poolt

kehtestatud korrale. Erivajadustega laps võetakse erirühma vanema kirjaliku avalduse alusel

ja nõustamiskomisjoni soovitusel.
 

12. Kodukord

 

Kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on

lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise,

neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ja meetme

rakendamise kord sätestatakse kodukorras.

 

Kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel.

 

13. Arengukava

 

Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja

pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, mis lähtub lasteaia sisehindamise tulemustest

ja Kohtla-Järve linna arengukavast.

 

Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava

kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

 

Arengukava kinnitab linnavalitsus.
 

14. Sisehindamine
 

Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on

tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja

lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava

tegevuskava.

 

Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor.

 

Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

 

3. peatükk

Laste ja vanemate õigused ning kohustused

 

15. Laste õigused

Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erkust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 

16. Vanemate õigused
 

Vanematel on õigus:

- tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;

- nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates

ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;

- tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;

- saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;

- kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda direktori,

hoolekogu ja linnavalitsuse poole.

 

17. Vanemate kohutused
 

Vanemad on kohustatud:

- looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;

- kinni pidama kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise

nõuetest;

- informeerima õpetajat või direktorit lapse haigestumisest ja puuduma jäämisest;

- tasuma õigeaegselt lapse toidukulu tasu ja kulude vanemate poolt kaetava osa vastavalt

kehtestatud korrale;

- olema valmis koostööks lasteaia pedagoogidega.

 

4. peatükk

Lasteaia personali õigused ja kohustused

 

18. Personal

 

Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia

majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 

Töölepingud personaliga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

 

Personali koosseisu kinnitab direktori taotluse alusel linnavalitsus, lähtudes valdkonna eest

vastutava ministri poolt kehtestatud lasteasutuste personali miinimumkoosseisudest.

 

19. Personali õigused ja kohustused
 

Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite

ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas kehtiva seadusandlusega.

 

Personalil on õigus osaleda lasteaia arendustegevuses ja teha ettepanekuid direktorile töö

paremaks korraldamiseks.

 

Personal on kohustatud andma teavet linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad

sotisaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on

ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärtkohtlemise ohver.
 

Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 

Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus

põhimõtetest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat

abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, 

lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta. Käesoleva põhimääruse 8 lõikes 3 nimetatud juhul

võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni

kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

 

Pedagoogid:

- loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning

üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise

eest lasteaias;

- nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias

mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;

- tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimise ning täitmise.

 

(7) Tervishoiutöötaja:

- jälgib laste tervist, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri määrusega ja Vabariigi

Valitsuse määrusega kehtestatud tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning

informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;

- koostab valdkonna eest vastutava ministri määrusega lasteasutuse päevakavale

kehtestatud nõuetele vastava lasteaia päevakava, mille kinnitab direktor;

- kontrollib laste toitlustamise vastavust valdkonna eest vastutava ministri määrusega

kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;

- nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

 

(8) Majandusjuhataja:

- on materiaalselt vastutav töötaja;

- vastutab lasteaia majandamist tagavate ja õpetajaid abistavate töötajate töö

korraldamise eest.

 

(9) Teised töötajad:

- tagavad lasteaia majandusliku teenindamise;

- tagavad lasteaia vara säilimise;

- tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;

- jälgivad lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse,

tervisekaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut.
 

5. peatükk

Juhtimine

 

20. Direktor

 

Lasteaia tegevust juhib direktor. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik

konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus. Direktori

kinnitab ametisse linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea

või tema volitatud ametiisik. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu

kehtivuse ajal.

 

Direktor juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest kehtivatest

õigusaktidest, ametijuhendist ning käesolevast põhimäärusest.

 

Direktori ülesanne on:

- tagada lasteaia tulemuslik töö ja sisekord;

- juhtida lasteaia õppe-, kasvatus-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös

pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;

- tagada lasteaia asjaajamises nõutava dokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine ja

säilitamine;

- tagada seaduste ja muude õigusaktide täitmine.

 

(4) Direktor:

- tagab lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse koolieelse lasteasutuse riiklikule

õppekavale ja lasteaia õppekavale;

- tagab personalile ohutud töötingimused;

- on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees;

- täidab linnapea ja linnavalitsuse ametnike seaduslikke korraldusi;

- esitab õigeaegselt linnavalitsusse finantsilisi ja muid nõutavaid dokumente;

- sõlmib lasteaia nimel vajalikke lepinguid lasteaia kinnitatud eelarve raames;

- sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud lasteaia personaliga seadusega kehtestatud

korras;

- kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse suuruse lasteaia hoolekogu otsuse alusel;

- esindab lasteaeda erivolitusteta ja teostab seaduses sätestatud üleannete täitmiseks

tehinguid vastavalt kehtivale korrale;

- kutsub lasteaias kokku koosolekuid ja nõupidamisi;

- vastutab lasteaia vara säilimise ja sihipärase kasutamise eest ning rahaliste vahendite

otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest;

- annab oma pädevuse piires käskkirju;

- täidab teisi seadustega või seaduste alusel antud õigusaktidega talle pandud

ülesandeid.
 

21. Direktori asendamine
 

Lasteaia direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral

kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud

ülesandeks lasteaia direktori ülesannete täitmine.

 

Üldjuhul asendab lasteaia direktorit tema äraolekul õppealajuhataja. Lasteaia direktor peab

määrama isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on

samaaegselt ära.

 

6. peatükk

Pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu

 

22. Pedagoogiline nõukogu

 

Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

 

Pedagoogilise nõukogu kutsub kokku ja nõukogu tööd juhib direktor.
 

Pedagoogiline nõukogu on alaliselt tegutsev organ.
 

Pedagoogilise nõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine, hindamine

ning direktorile, hoolekogule õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute

tegemine.
 

Pedagoogilise nõukogu liikmed on kohustatud täitma nõukogu poolt vastu võetud seaduslikke

otsuseid.

 

Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid

vähemalt kaks korda aastas.

 

Pedagoogilise nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Pedagoogilise nõukogu

otsused protokollitakse.

 

23. Hoolekogu liikmete valimise kord, pädevus ja volituste kestus
 

Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida,

et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist

koostööd lasteaia personaliga.

 

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja linna

esindaja.
 

Rühma vanemate esindaja valitakse iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul rühma

vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib

olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes annab nõusoleku

hoolekogu töös osalemiseks.

 

Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt. Õpetajate

esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel.

Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli

saanud kandidaat.

 

Linna esindaja nimetatakse hoolekogusse linnavalitsuse poolt.

 

Direktor esitab iga õppeaasta alguses septembrikuu jooksul linnavalitsusele hoolekogu

koosseisu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja

esindamise alus.
 

Hoolekogu:

- kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja

eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

- teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna

tagamiseks;

- osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi

komisjoni töös;

- otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

- otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud

küsimusi.
 

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 

Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema

asetäitja.

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe

või direktori ettepanekul.

 

Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu

liikmetest. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel

jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema puudumisel asetäitja hääl.

Hoolekogu poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse hoolekogu

esimehe ning sekretäri poolt. Hoolekogu protokollid koos muude materjalidega säilitatakse

lasteaias ühistel alustel lasteaia muude dokumentidega. Hoolekogu annab oma tööst aru üks

kord aastas vanemate üldkoosolekul.
 

Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu

uue koosseisu kinnitamiseni.

 

7. peatükk

Rahastamine, aruandlus ja järelevalve

 

24. Vara

 

Lasteaia vara kuulub linna omandisse.
 

Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
 

Lasteaia valduses olevat linnavara kasutab lasteaed sihtotstarbeliselt põhimääruses

ettenähtud ülesannete täitmiseks. Lasteaia valduses oleva linnavara omandivormi muutmine

ja linnale varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 

Lasteaia valduses olev vara kajastub linnavalitsuse bilansis.
 

Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

 

25. Eelarve ja rahastamine

 

Lasteaial on oma eelarve.

 

Lasteaia eelarve koostatakse majandusaastaks. Lasteaia majandusaasta algab 1. jaanuaril ja

lõpeb 31. detsembril.

 

Eelarve sihipärase kasutamise eest vastutab direktor.

 

Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja linnaeelarve vahenditest, vanemate poolt

makstavast tasust, projektidest ning annetusest.

 

26. Asjaajamine ja aruandlus
 

Lasteaia asjaajamiskeeleks on eesti keel.
 

Lasteaia asjaajamine toimub vastavuses lasteaia asjaajamiskorraga. Lasteaia

asjaajamiskorra kinnitab direktor.
 

Lasteaia tegevuseks vajalik dokumentatsioon vormistatakse õigusaktidega kehtestatud

korras. Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ning

nende täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

 

Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras,

tähtaegadel ja ulatuses.

 

Lasteaia rahaliste vahendite ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus ja/või linnavolikogu

revisjonikomisjon linna õigusaktides sätestatud korras.
 

Lasteaia ülesannete täitmist kontrollib linnavalitsus.
 

27. Järelevalve
 

Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja

Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteasutuse

asukohajärgne maavanem.

 

Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle

teostab linnavalitsus.

 

8. peatükk

Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 

28. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 

Lasteaia tegevuse korraldab ja kujundab linnavolikogu otsusel ümber linnavalitsus.

Ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik

teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja vanemaid

vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

 

Lasteaia tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud alustel.

 

Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab linnavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse

teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

 

9. peatükk

Rakendussätted

 

29. Määruse jõustumine

 

Määrus jõustub 15. veebruaril 2017. a.

 

 

 

 


 

Ljudmila Jantšenko                                                                         Anna Generalova

linnapea                                                                                        linnasekretär

 

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu, e-mail: tuhkatriinu@kjlv.ee