HOOLEKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL nr.1

Koostamise koht: Lasteaed Tuhkatriinu

Toimumise kuupäev: 29.11.2017

Algus kell 16.30, lõpp 18.00

Protokollis: Ilona Palaškova

Kutsutud: direktor Antonina Selivjorstova, õppealajuhataja Svetlana Kollo

Juhatas: hoolekogu esimees Viktoria Kireytseva

Võtsid osa: 9   (nimekiri lisatud). Puudus(id): 5.

 PÄEVAKORD:

1.  Uuenenud koosseisu liikmete tutvustamine. Hoolekogu liikmete õigused ja kohustused.

2.  Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja sekretäri valimised.

3.  Hoolekogu tegevuskava arutamine ja kinnitamine.

4.  Jõluhommikute ja ürituste läbiviimise viisid jooksval aastal.

5.  Vabatahtlike tegevuse ülevaade lasteaias nii kasvandikke, kui ka õpetajate jaoks.

6.  Päkapikkude nädala arutamine koos lastevanematega.

 

22.05.2017. a. Hoolekogu otsused on täidetud.

1. Päevakorrapunkt

KUULATI:

Direktor Antonina Selivjorstova esitas lasteaia Hoolekogu uusi liikmeid.

Direktor Antonina Selivjorstova rääkis sellest, et lasteaia Tuhkatriinu hoolekogu on lasteaia juures tegutsev organ, kelle ülesanne on järgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga. Samuti tutvustas Hoolekogu liikmetele nende õigused ja kohustused (Koolieelse lasteasutuse seadus par.24 Hoolekogu) .

Hääletustulemused:

Nimetatud dokumendid lugeda hoolekogu töö aluseks:

poolt - 9 hoolekogu liiget, vastu - 0, erapooletuks jäid - 0.

OTSUSTATI:

1.1 Hoolekogu oma töös juhindub Koolieelse lasteasutuse seadusega, lasteaia Tuhkatriinu hoolekogu tegevuskavas sätestatuga.

2. Päevakorrapunkt

KUULATI:

Direktor Antonina Selivjorstova märkis, et hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses ja lasteaia põhimääruses sätestatust. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Pakuti esimeheks valida Viktoria Kireytseva, asetäitjaks Jevgenia Pavlova. Sekretäriks valida Ilona Palaškova. Ettepanek pandi hääletusele.

Hääletustulemused:

Viktorija Kireytseva - hoolekogu esimees: Poolt - 9 liiget Vastu - 0 Erapooletuid - 0.

Jevgenia Pavlova - hoolekogu esimehe asetäitja: Poolt-9 liiget Vastu - 0 Erapooletui -0.

Ilona Palaškova - sekretär: Poolt- häält Vastu-0 häält Erapooletuid -0 häält.

OTSUSTATI:                           

2.1 Valida: esimeheks - Viktorija  Kireytseva; esimehe asetäitjaks - Jevgenia Pavlova,

sekretäriks - Ilona Palaškova.

3. Päevakorrapunkt

KUULATI:

Lasteaia õppealajuhataja Svetlana Kollo märkis, et kõik hoolekogu liikmed olid eelnevalt saanud e-posti teel Hoolekogu 2017/2018. õppeaasta tegevuskava ning selle dokumendiga tutvunud. Samuti õppealajuhataja märkis, et Hoolekogu 2017/2018 õ.a. tegevuskava alusel on koostatud lasteaia 2017/2018õ.a. tegevuskava. Ta rääkis ka suurematest üritustest, teemanädalatest, õppetöö korraldusest, koostööst lastevanematega ja projektidest. Hoolekogu 2017/2018 õ.a. tegevuskava arutati ja kinnitati hääletamisega.

Hääletustulemused:

Poolt - 9 liiget    Vastu - 0  Erapooletuid - 0.

 

OTSUSTATI:

3.1 Kinnitada hoolekogu 2017/2018. õppeaasta tegevuskava.

4. Päevakorrapunkt

KUULATI:

Ilona Palaškova muusikaõpetaja  tutvustas Jõulupühade ja Adventiga seotud ürituste läbiviimise korda.

Hääletustulemused:

Poolt - 9 liiget    Vastu - 0

Erapooletuid - 0.

OTSUSTATI:

4.1 Kinnitada Jõulu ürituste läbiviimise kava.

 

5 Päevakorrapunkt

KUULATI:

Svetlana Kollo esitas kahe vabatahtlike tegevust laseaias. Tegevuse suund lastele inglise keele

õpetamine. Märgiti laste positiivne meelestatus ning laste soov iglise keelt õppida.

Hääletustulemused:

Poolt - 9 liiget Vastu - 0 Erapooletuid - 0.

OTSUSTATI:

5.1 Antud info teadmiseks võtta

6.Päevakorrapunkt

KUULATI:

Ilona Palaškova pakkus Hoolekogu liikmetele osaleda «Päkapikkud lastel külas» teemale pühendatud üritustel. 4 ja 6 rühma esindajad toetasid antud ettepaneku ja isiklikult osalevad ülalmainitud üritusel.

Direktor kutsus hoolekogu liikmeid külastama kõiki lasteaias korraldatud üritusi ning tegevusi.

Hääletustulemused:

Poolt - 9 liiget Vastu - 0 Erapooletuid - 0.

OTSUSTATI:

6.1 Lapsevanemad  korraldavad ning viivad läbi laste jaoks Jõuludele pühendatud

meelelahutuse stsenaariumi.

 

Hoolekogu esimees: Viktorija Kireytseva

Protokollis Ilona Palaškova

 

31024 Kohtla-Järve, Ridaküla 24, Lasteaed Tuhkatriinu